Friday, October 26, 2012

26-10-2012 Donation from Michigan

Susan Klimist from Michigan University sent donation $500 (INR 26,250). Thanks!
မိခ်ိကန္ တကၠသိုလ္မွ (ဆူဆန္ ကဲလ္မစ္) ထံမွာ ေဆးခန္းအတြက္ အလွဴေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ဝဝ (ရူးပီး ၂၆၂၅ဝ) လက္ခံရရွိသျဖင့္ အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

No comments:

Post a Comment