Saturday, January 5, 2013

Yamuna Clinic Brochure (Burmese)

• ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လမွစ၍ နယူးေဒလီျမိဳ႕တြင္ စတင္ဖြင့္ခဲ့သည္။
• ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ အခမဲ့ေဆးခန္း ျဖစ္သည္။
• ေဆးခန္း ႀကီးၾကပ္သူ၊ ဆရာဝန္၊ သူနာျပဳဆရာမႏွင့္ ေဆးခန္းလက္ေထာက္မ်ား အားလံုးသည္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားသာ ျဖစ္သည္။
• Proposal ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္သည့္ေဆးခန္း မဟုတ္ပါ။
• WCS အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ကိုယ္ထူကိုယ္ထ စတင္ၾကိဳးစားခဲ့သည္။
• စတင္တည္ေထာင္သူ အမ်ိးသမီးမ်ား = ေဒၚျမျမေအး၊ မမာမာေအး၊ မခင္မိုးေဆြ၊ ပီးဘူငီး၊ မေနျမျမေဆြ၊ မခိုင္ခိုင္လြင္၊ မျဖိဳးျဖိဳးၾကိဳင္၊ မေမာ္ေမာ္၊

ရရွိေသာအကူအညီမ်ား
• ေစတနာရွင္မ်ား၏ [အလွဴေငြ] + [NLD-LA/WR (တလ ၂၅ဝဝ ရူးပီး၊ ၂ဝဝ၂ တႏွစ္တည္းအတြက္သာ)] ျဖင့္ စတင္ဖြင့္ခဲ့သည္။
• ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္မွ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္အထိ NHEC မွ တႏွစ္တႀကိမ္ တုိက္ရိုက္ ေဆးဝယ္ေပးခဲ့သည္။ (ခန္႔မွန္းေျခ တႏွစ္ ၁ သိန္းဘိုးခန္႔)
• ၂ဝဝ၅ မတ္လတြင္ UNHCR မွ ခြဲစိတ္ခန္းႏွင့္ သားဖြါးခန္းသံုး ပစၥည္းမ်ား၊ ရံဖန္ရံခါ ေရသန္႔ေဆး၊ Condom (ကြန္ဒြမ္) ႏွင့္ ဓါတ္ဆားထုပ္မ်ား ေပးသည္။

• ၾသစေၾတးလ်မွ Ms Cherry (Enthica) မွ ၂ဝဝ၆-၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ အတြက္ ေဆးခန္းလခ ေပးခဲ့သည္။
• ၂ဝဝ၆ ေအာက္တုိဘာလမွစ၍ ေဆးခန္း-အလွဴခံပံုး ထားရိွသည္။
• USA မွ Susan Klimist က ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္မွစျပီး ေဆးခန္းလခ ေပးေနသည္။
• Burma Center Prague မွ Micro-Grant Scheme ၂ဝ၁ဝ မွစျပီးေပးသည္။
• Austrian Burma Centre မွ အခါအားေလ်ာ္စြာ အကူအညီ ေပးေနသည္။
• ေစတနာရွင္မ်ား၊ တတိယႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားက အခါအားေလ်ာ္စြာ လွဴဒါန္းၾကသည္။

ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ႏွင့္ ကုသေရး လုပ္ငန္းမ်ား
• အဂၤါ၊ ၾကာသပေတး၊ စေန ေန႔မ်ားတြင္ ညေန (၃) နာရီခြဲမွစ၍ ေဆးခန္းဖြင့္သည္။
• သားဖြား-သားေလ်ာလူနာမ်ားအား အခ်ိန္မေရြး လက္ခံေမြးဖြား-ကုသေပးသည္။
• ေဆးခန္းဖြင့္ရက္ မဟုတ္ေသာရက္မ်ားတြင္ အေရးေပၚ သုိ႔မဟုတ္ ဆက္္လက္ကုသရန္အတြက္ ေဆးခန္း ဖြင့္လွစ္၍ ကုသေပးသည္။
• သာမန္ခဲြစိတ္မႈမ်ားကို အဂၤါေန႔တြင္ ခြဲစိတ္ကုသေပးသည္။
• အရိုးက်ိဳးျခင္းႏွင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ားကို (ဆရာဝန္ရွိေနလ်င္) အေရးေပၚအျဖစ္ လက္ခံကုသေပးသည္။
• ျပင္းထံသည့္ ဝမ္းေလ်ာ၊ ဝမ္းပ်က္ေရာဂါသည္မ်ားကို အေရးေပၚအျဖစ္ ကုသေပးသည္။
• အခါအားေလ်ာ္စြာ အျခားရပ္ကြက္မ်ားသုိ႔၄င္း၊ နယ္စပ္ေဒသမ်ားသုိ႔၄င္း၊ သြားေရာက္ ကုသေပးသည္။

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္လူနာမ်ား (၂ဝဝ၆ ႏိုဝဘၤာလမွစျပီး)
• ANC မေမြးမီေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္း
• Delivery ကေလးေမြးေပးျခင္း၊
• PNC ေမြးၿပီးေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္း
• Incomplete abortion တရားဝင္-သားပ်က္လူနာမ်ား၊
• Family planning မိသားစုစီမံကိန္း (သားဆက္ျခား) ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊

သင္တန္းမ်ား
• ဝါသနာပါ၊ ေစတနာရွိ၊ အခ်ိန္ေပးႏိုင္မည့္ တုိင္းရင္းသား ဘာသာစကား တတ္သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ေဆးပညာႏွင့္ သားဖြားပညာမ်ား စာေတြ႔၊ လက္ေတြ႔ သင္ၾကားေပးသည္။ ယေန႔အထိ ေဆးခန္းလက္ေထာက္ ၅၈ ဦး ရွိေနျပီ။
• ၂ဝဝ၇-၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္အတြင္း NHEC အကူအညီျဖင့္ First Aid Training ေရွးဦးသူနာျပဳ သင္တန္း (၃) ခု၊ သင္တန္းသား ၃၂ ေယာက္အား ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။
• ၂ဝဝ၇ အတြင္း NHEC အကူအညီျဖင့္ Traditional Birth Attendant Training (TBA) ရိုးရာလက္သည္ မြမ္းမံ သင္တန္း (၁) ခု သင္တန္းသူ ၁၅ ေယာက္အား ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။

ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္း
OPV ပိုလီယို အေၾကာေသေရာဂါ၊ Hepatitis B အသဲေရာင္(ဘီ)ေရာဂါ၊ DPT ဆံုဆို႔၊ ၾကက္ညွာ၊ ေမးခိုင္ေရာဂါ၊ Measles ဝက္သက္ေရာဂါ၊ Typhoid အူေရာင္ငန္းဖ်ားေရာဂါ၊ ATT ေမးခိုင္ေရာဂါကာကြယ္ေဆးမ်ားကို (ေဆးရွိစဥ္က) စနစ္တက် ထုိး/ေၾကြးေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ ၁-၂-၂ဝ၁ဝ ေန႔မွစ၍ BCG, OPV, ATT ႏွင့္ DPT တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ၈-၉-၂ဝ၁ဝ ေန႔မွစ၍ Hepatitis B ကာကြယ္ေဆးပါ ထိုးေပးသည္။

ဓါတ္ခဲြစစ္ေဆးျခင္း
• ဆီးစစ္ေပးျခင္း၊ Urine Albumin
• ဆီးခ်ိဳစစ္ေပးျခင္း၊ Urine Sugar
• ကိုယ္ဝန္ ရွိ-မရွိ စစ္ေဆးေပးျခင္း၊ Urine Pregnancy Test
ေထာက္ပံ့ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
• Chlorine tablets ေရသန္႔ေဆးျပားမ်ား၊
• ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္အတြင္း၊ ေဒလီတြင္ DHF ကပ္ေရာဂါအသြင္ ျဖစ္ေနစဥ္ကာလက ျခင္ေဆးမ်ား။
• Contraceptives ပဋိသေႏၶတားေဆးမ်ား၊
• Condom (ကြန္ဒံုး) မ်ား၊

ပညာေပး လုပ္ငန္းမ်ား
• မိသားစုစီမံကိန္းသုတမ်ားကို ေဆးခန္းဆရာမမ်ားက အမ်ဳိးသမီး တဦးခ်င္းအား ပညာေပးျခင္း။
• အသဲေရာင္အသားဝါေရာဂါ၊ HIV-AIDS ေရာဂါ၊ ေသြးလြန္တုတ္ေကြးေရာဂါ၊ AH1N1 တုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္္ေသာ ပညာေပး စာေစာင္မ်ားကို ျမန္မာဘာသာ၊ အဂၤလိပ္ဘာာသာတို႔ျဖင့္ ျဖန္႔ေဝေပးျခင္း။
• http://dts-medicaleducation.blogspot.in/ ျဖင့္ ေဆးပညာ-က်န္းမာေရး ပညာမ်ားျဖန္႔ျဖဴးေနသည္။
• က်န္းမာေရးပညာေပးေဟာေျပာျခင္းမ်ားကို VHAD ႏွင့္တြဲ၍၎၊ NHEC ႏွင့္တြဲ၍၎၊ Don Bosco Ashalayam ႏွင့္ တြဲ၍၎၊ HIV/ AIDS Peer educators မ်ားႏွင့္တြဲ၍၎၊ ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည္။
• ၂ဝ-၇-ဝ၆ NHEC တြင္ VHAD ႏွင့္တြဲ၍ အသဲေရာင္အသားဝါေရာဂါအေၾကာင္းကို လူ (၃ဝ) ဦးတုိ႔အား ပညာေပး ေဟာေျပာခဲ့သည္။
• ၂၃-၇-၆ BCRC တြင္ အသဲေရာင္အသားဝါေရာဂါအေၾကာင္းကို လူ (၅ဝ)ဦး တုိ႔အား ပညာေပး ေဟာေျပာခဲ့သည္။
• ၂၄-၇-ဝ၆ CCF တြင္ အသဲေရာင္အသားဝါေရာဂါႏွင့္ ခုခံအားက်ဆင္းသည့္ ေရာဂါ အေၾကာင္းမ်ားကို ယမုန္နာႏွင့္ HIV/AIDS Peer educator ကိုေငြတုိး ႏွင့္တြဲ၍ ပညာေပးေဟာေျပာခဲ့ၿပီး လူနာ (၅၉)ဦးအား ေဆးကုသေပးခဲ့သည္။
• ၂၇-၇-ဝ၆ NHEC တြင္ HIV/AIDS Peer educator ကိုေငြတုိး၊ မခင္မုိးေဆြ တုိ႔ႏွင့္တြဲ၍ STD လိင္မွတဆင့္ ကူးစက္ေသာေရာဂါမ်ား၊ ရာသီအလုိက္ ျဖစ္တတ္ေသာေရာဂါမ်ား၊ မိခင္ႏွင့္ကေလးမ်ားအတြက္ အာဟာရႏွင့္ ခုခံအား က်ဆင္းသည့္ ေရာဂါအေၾကာင္းမ်ားကို အမ်ဳိးသမီး (၃ဝ) ဦးအား ပညာေပးခဲ့သည္။
• ၈-၁-ဝ၇ NHEC ၏ အစီစဥ္အရ ေဆးခန္းမွဆရာဝန္ႏွင့္ ဆရာမတုိ႔သည္ (Hastal) ရပ္ကြက္တြင္ လိင္မွတဆင့္ ကူးစက္သည့္ ေရာဂါမ်ား၊ ေဆာင္းရာသီ ၌ျဖစ္တတ္ေသာေရာဂါမ်ား၊ မိခင္ႏွင့္ကေလးမ်ားအတြက္ အာဟာရႏွင့္ ခုခံအား က်ဆင္းသည့္ ေရာဂါ အေၾကာင္းမ်ားကို ပညာေပးေဟာေျပာျပီး၊ လူနာ (၄၄) ဦးတုိ႔အား ေဆးကုေပးခဲ့သည္။
• ၂၃-၃-၂ဝဝ၈ ေန႔က Kolkata ရွိ Bodhisukha ဘုန္းၾကီးက်ာင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လာေရာက္ စာသင္ေနၾကသည့္ ျမန္မာ ရဟန္းေတာ္ ၄ဝ ပါးအား HIV/AIDS ေရာဂါအေၾကာင္း ေဟာေျပာ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
• ၂၆-၃-၂ဝဝ၈ ေန႔တြင္ Kolkata ရွိ ဆရာေတာ္ Rev. Nandawbartha ႏွင့္အတူ Women Empowerment Program အရ ေဒသတြင္းရွိ အမ်ိဳးသမီး ၅ဝဝ ခန္ ့အား HIV/AIDS ေရာဂါအေၾကာင္း ၃ ေနရာခြဲ၍ ေဟာေျပာခဲ့သည္။
• ၂၉-၅-ဝ၈ Don Bosco Ashalayam, NHEC/WR တုိ႔ႏွင့္တြဲ၍ Adolescent Health အေၾကာင္း ေဟာေျပာခဲ့သည္။
• ၂၆-၆-ဝ၈ Don Bosco Ashalayam, NHEC/WR တုိ႔ႏွင့္တြဲ၍ Vector Borne diseases, Malaria ႏွင့္ Nutrition အေၾကာင္း ေဟာေျပာခဲ့သည္။
• ၂၂-၈-ဝ၈ Don Bosco Ashalayam, NHEC/WR တုိ႔ႏွင့္တြဲ၍ Sitapuri ရပ္ကြက္တြင္ Reproductive Health အေၾကာင္း ပညာေပး ေဟာေျပာကာ လူနာ (၄၂) ဦအား ၾကည့္႐ႉကုသေပးခဲ့သည္။
• ၅-၅-ဝ၉ CCE Church တြင္ Don Bosco Ashalayam ႏွင့္ ပူးတြဲ ျပဳလုပ္သည့္ ဝမ္းေလ်ာ-ဝမ္းပ်က္ႏွင့္ အသဲေရာင္ အသားဝါေရာဂါ ေဟာေျပာပြဲ ႏွင့္ ေဆးဝါးကုသေပးျခင္း။
• ၆-၅-ဝ၉ BCRC တြင္ Don Bosco Ashalayam ႏွင့္ ပူးတြဲျပဳလုပ္သည့္ က်န္းမာေရးပညာေပး ေဟာေျပာပြဲ။
• ၂၁-၇-၂ဝ၁ဝ၊ ၂၂-၇-၂ဝ၁ဝ၊ ၂၃-၇-၂ဝ၁ဝ၊ ၂၇-၇-၂ဝ၁ဝ ေန႔မ်ားတြင္ Don Bosco Ashalayam ႏွင့္ ပူးတြဲျပဳလုပ္သည့္ က်န္းမာေရး ပညာေပး ေဟာေျပာပြဲမ်ား ျပဳလုပ္သည္။
• ၅-၆-၇ ေမလ ၂ဝ၁၁ ေန႔မ်ားတြင္ မီဇိုရမ္ျပည္နယ္၊ အိုက္ေဇာ္ျမိဳ႕ေန ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအား က်န္းမာေရး စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။

ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ား၏ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားကို တင္ျပေပးျခင္း
• ၄-၅-ဝ၅ ေန႔က UNHCR, VHAD ႏွင့္ UNHCR Geneva တို႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား ေဆးခန္းသုိ႔ လာေရာက္ခဲ့သည္။
• ၅-၇-ဝ၅ ေန႔က Mary Lobo သည္ UNHCR အတြက္ စစ္တမ္းေကာက္ယူရန္ ေဆးခန္းသုိ႔ လာေရာက္ခဲ့သည္။
• ၁၅-၇-ဝ၅ ေန႔က San Francisco University မွ ေဆးေက်ာင္းသား တစ္ဦးႏွင့္ တြဲဖက္၍ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ အမူအက်င့္ ျပဳျပင္ေရးကို ေဆြးေႏြးၿပီး၊ ေရသန္႔ေဆးႏွင့္ ေရအိုးမ်ား ေဝငွခဲ့သည္။
• ၂၃-၈-ဝ၅ ေန႔က Psycho-social support and mental health care ႏွင့္ ေတြ႔ဆံု၍ ျမန္မာ ဒုကၡသည္မ်ား၏ စိတ္က်န္းမာေရးအတြက္ အကူအညီေပးရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
• ၁၇-၁၁-ဝ၅ ေန႔က Ann Burton, UNHCR regional HIV-AIDS technical officer လာေရာက္ခဲ့သည္။
• UNHCR ႏွင့္ ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ား၏ ညိွႏႉိင္းအစည္းေဝးမ်ားသုိ႔ တတ္ေရာက္ရသည္။
• ၂၁-၂-ဝ၆ တာဝန္ခံ ေဒၚျမျမေအးသည္ Women Clinic meeting တတ္ေရာက္ရသည္။
• ၄-၄-ဝ၈၊ ၂၈-၅-ဝ၈၊ ၈-၈-ဝ၈ ေန႔မ်ားက Don Bosco Ashalayam မွ Stefen Tonsing ႏွင့္ Ms Thui တို ့ လာေရာက္ ေဆြးေႏြးသည္။
• ၈-၉-ဝ၈၊ ေဆးခန္းတာဝန္ခံ ေဒၚျမျမေအးသည္ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္မ်ား က်န္းမာေရး YMCA ႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
• ၁၂-၉-ဝ၈၊ UNHCR Senior Regional Public Health & Nutrition Officer for Asia Dr. Herve Isambert ႏွင့္ UNHCR မွတာဝန္ရွိသူမ်ား ေဆးခန္း ဆရာဝန္ႏွင့္ လာေရာက္ ေဆြးေႏြးသည္။
• ၂ဝ-၄-ဝ၉၊ ေဆးခန္းသို႔ (၁) Dr. Tabayi from UNHCR and UNHCR officials from New Delhi (၂) Christoph Amthor of Burma Center Prague and team ဧည့္သည္မ်ား လာေရာက္ ေဆြးေႏြးၾကသည္။
• ၉-၉-၂ဝ၁ဝ ေန႔တြင္ UNHCR မွာ တာဝန္ရွိသူမ်ားလာေရာက္ေဆြးေႏြးသည္။
• ၂ဝ-၉-၂ဝ၁ဝ Burma Center Prague မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား လာေရာက္ ေဆြးေႏြးသည္။
• ၁၁-၃-၂ဝ၁၁ St. Stephen College ေကာလိပ္တြင္ SIFE IIT Delhi team ႏွင့္အတူ ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ား၏ က်န္းမာေရး ေျခအေနမ်ား သြားေရာက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
• ၇-၅-၂ဝ၁၁ အိုက္ေဇာရွိ ျမန္မာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အစည္းအေဝးတြင္ နယ္စပ္ေဒသရွိ ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရး ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

အျခားေဆာင္ရြက္ေပးေသာလုပ္ငန္းမ်ား
• မိခင္ႏွင့္ကေလး အာဟာရ ျဖည့္တင္းေရး (ရံပံုေငြရွိလွ်င္) ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။
• အမွန္တကယ္ လုိအပ္ေသာသူမ်ားအာ Bible ေက်ာင္းတက္ရန္၊ FRRO တင္ရန္၊ UNHCR တင္ရန္၊ ေက်ာင္း၊ အလုပ္ ေဆးခြင့္တင္ရန္၊ အလုပ္ရရွိရန္ စသည္တုိ႔အတြက္ ေဆးေထာက္ခံစာ Birth certificate, Medical certificate, Fit Certificate, Recommendation မ်ားထုတ္ေပးသည္။

ေဆးခန္းလက္ေထာက္မ်ား (ယခင္)
Clinic assistants (Past and Present)
Previous assistants
1. Ma Mar Mar Aye, BU-25, Senior Medic, (Late)
2. Ma Khin Moe Swe (a) Bawi Hnem Tling, BU-303, Senior Medic, (Canada)
3. Ms. Ah Zin, 02IND961, Medic, (Australia)
4. Ma Maw Maw Lwin, BU-198, First Aid Worker, (Australia)
5. Mrs. Lal Rin Thari, BU-187, TBA and First Aid Worker, (Norway)
6. Ms. Sui Hlawn Iang, 06IND531, TBA and First Aid Worker, (Australia)
7. Ms Parte, Traditional Birth Attendant and First Aid Worker
8. Ms. Niang Tawi Lian, 06IND614, First Aid Worker
9. Ms Sentei (a) Hning Than Ruali, First Aid Worker
10. Mr. Bo Nai, 06IND428, Community Health Worker
11. Mr. Kho Boi, 05IND158, Senior Medic
12. Mrs. Dai En Niang, 06IND614, Staff Nurse, (USA)
13. Ms. Nu Boih (a) Vung Suan Man, HCL/07C1039, TBA, First Aid Worker, (USA)
14. Ms. Cing Buah (a) Hau Lam Cing, HCL/07C1051, TBA and First Aid Worker, (USA)
15. Ms. Cing Nem Sian (a) Mann No, HCL/07C1052, TBA and First Aid Worker, (USA)
16. Ms. Ning Khen Cing (a) Cing Lek, under training
17. Ms. Kim Tawi Hau, 07IND757, Under training
18. Ms Cing Dim Zo (a) Zonu, under training
19. Ma Aye Thazin Wai, First Aid Worker
20. Ms Niang Lam Mang, Since 25-7-2009
21. Ms. Cing Kop Lun, HCR/06/IND614, Under training, (USA)
22. Ms Hau Zam
23. Ms Cing Deih Lun, 13-6-09
24. Ms Cing Dim Zo (a) Zonu, Under training
25. Ms Hau Zam, Since last week of May 2009
26. Ms Sanlek, under training, Since December 2009
27. Lam Lun, under training, Since January 2010
28. Mrs. Lal Duh Om, (Auxiliary midwife), Since 11-6-09
29. Mrs. Cing Lam Lun, under training, Since September 2009
30. Ma San San, 07IND524, under training, Since 7-2-2010
31. Cing Khan Man (a) A Mawi, 09C02182, under training, Since January 2010
32. Mr. Ro Kung, 04IND360, Community Health Worker
33. Ms Cing Cingh, Under training, Since 9-8-2010
34. Ma Sanda Win, 04IND247, Since December 2009 (Australia)
35. Ms Thang Sung (Tapi), 08IND673, Under training, Since July 2009
36. Ms Ni Ni (1), 09C1291, Under training, Since 7-10-2010
37. Ms Lin Lin, Under training, Since 27-7-2010 (Australia)
38. Ms Naomi, Under training, Since July 2010
39. Ms Cing Khek, Under training, Since 7-10-2010
40. Ms Cing Nu, 09/2044, Under training, Since 27-7-2010
41. Ms Thian Khaw Taiang (Thiang Te) starts as clinic assistant since 14-7-2011
42. Hau Sian Muang (Muang No), Under training, Since March 2011
43. Ms Niang Lun, 19 1711, Under training, Since 16-10-2011
44. Ms Esther Zopar, 04C00109, since 12-11-2011
45. Ms Ni Ni (2), Under training
46. Ms Aye Aye Aung
47. Ms Amawi
48. Ms Lhing Boi since 5-7-2012
49. Daw Thida Myint, BU-674, Trained Nurse, Since 23-10-2008
50. Roi Moi, Under training, Since March 2011
51. Nu Nu (2), Under training, since 5-1-2013
52. Ms Neng Kho Lam (Si Si), Under training, since 17-7-2012
53. Cing San Lun (Venus), Under training, since 6-9-2012

ေဆးခန္းလက္ေထာက္မ်ား (လက္ရွိ)
54. Ms Cheery Phun Mawi, 08IND21, Senior assistant, since November 2008
55. Ms Cho Chong, 08C1038, Senior assistant, since 9-3-2010
56. Nu Nu (1), Assistant, Since 23-4-2011
57. Ko Zaw Than, Community Health Worker, since 5-7-2011
58. Niang Sum (Merry), Assistant, 10C001685, since March 2012
59. Robert Cung, 10/1356, Under training, since 28-4-2012
60. Ms Even, UNHCR # 09/498, Auxiliary midwife, Under training, since 3-1-2013
61. Mrs Cing No, UNHCR # 11/899, since 25-5-2013
62. Mrs Thle Zit, UNHCR # 09/2396, Under training, since 28-5-2013
63. Ms Cing Sum Kim (Kimnu), Volunteers on-call since 30-8-2012
64. Ms Man Lun Mang (Mangnu), Volunteers on-call since 30-8-2012
65. Ms Cing Boi, 10C 00399, since 11-6-2013

အျဖစ္မ်ားဆံုး ေရာဂါ ၅ မ်ိဳး
(1) အသက္ရွဴလမ္းေရာဂါမ်ား
(2) အစာလမ္းေၾကာင္း ေရာဂါမ်ား
(3) ေသြးအားနည္းျခင္းႏွင့္ အေထြေထြအားနည္းျခင္း
(4) ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ေရာဂါမ်ား
(5) လိင္အားျဖင့္ကူးစက္သည့္ေရာဂါမ်ား

ေမြးလူနာစစ္တမ္း
• ေဆးခန္းတြင္ ေမြးဖြါးသည့္ ေမြးလူနာ ၂၈၆ ေယာက္၊ (၁၂-၁-၂ဝ၁၃)
• ေယာက္်ားေလးစုစုေပါင္း = ၁၃၂ ေယာက္ (အမႊာ ၁ ေယာက္)
• မိန္းကေလးစုစုေပါင္း = ၁၅၂ ေယာက္။
• သားဦးကိုယ္ဝန္ ၆၇ ေယာက္။
• ေမြးလမ္းေၾကာင္းခ်ဳပ္ေပးရသူ ၁ဝ၄ (၇၂ + ၃၂) ေယာက္။
• မိသားစုစီမံကိန္းအတြက္ သားအိမ္ထဲ ပစၥည္းထည့္ေပးရသူ ၁၆ ေယာက္။
• သားပ်က္ခဲ့၍ သားအိမ္းျခစ္ေပးရသူ ၅ဝ ေယာက္။
• တင္ပဆံုျပဳ၍ ေမြးသည့္ ကေလးေပါင္း = ၇ ေယာက္
အမ်ိဳးသမီး သားေၾကာျဖတ္ေပးရသူ = ၂ ေယာက္
ေဆးခန္းတြင္ ေမြးဖြါးခဲ့ေသာ ေမြးလူနာ ၂၈၆ ေယာက္အနက္ ေမြးဖြါးသည့္အခ်ိန္
• နံနက္ ၆ နာရီမွ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီအတြင္း = ၆၃ ေယာက္။
• မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီမွ ညေန ၆ နာရီအတြင္း = ၉ဝ ေယာက္။
• ညေန ၆ နာရီမွ သန္းေခါင္ ၁၂ နာရီအတြင္း = ၆၂ ေယာက္။
• သန္းေခါင္ ၁၂ နာရီမွ နံနက္ ၆ နာရီအတြင္း = ၅၇ ေယာက္။
• ေမြးလူနာ ၁၄ ေယာက္သည္ ေမြးဖြါးခ်ိန္ မွတ္တမ္းမရွိ။

၂ဝဝ၉ လစဥ္လူနာ တႏွစ္တာ စာရင္းခ်ဳပ္
• တႏွစ္အတြင္း လူနာစုစုေပါင္း (၈၆၄၉)
• တလလ်င္ ပ်မ္းမွ်လူနာ (၇၂ဝ႕၇၅)
• အမ်ိဳးသမီးလူနာ (၆၁႕၆%)
• အမ်ိဳးသားလူနာ (၃၈႕၄%)
၂ဝ၁ဝ လစဥ္လူနာ တႏွစ္တာ စာရင္းခ်ဳပ္
• တႏွစ္အတြင္း လူနာစုစုေပါင္း (၈၆ဝ၇)
• တလ ပ်မ္းမွ်လူနာ (၇၁၂႕၂၅)
• အမ်ိဳးသမီးလူနာ (၆၂႕၃%)
• အမ်ိဳးသားလူနာ (၃၇႕၇%)
၂ဝ၁၁ လစဥ္လူနာ တႏွစ္တာ စာရင္းခ်ဳပ္
• တႏွစ္အတြင္း လူနာစုစုေပါင္း (၁၁၇ဝ၄)
• တလ ပ်မ္းမွ်လူနာ (၉၇၅႕၃၃)
• အမ်ိဳးသမီးလူနာ (၆၄%)
• အမ်ိဳးသားလူနာ (၃၆%)

No comments:

Post a Comment