Saturday, August 25, 2012

24-8-2012 Yamuna Clinic team taking care of a labor case

ယမုန္နာေဆးခန္း ဆရာဝန္ႏွင့္ ေဆးခန္းလက္ေထာက္ ဆရာမမ်ား ေမြးလူနာတေယာက္အား ကူညီေမြးဖြါးေပးေနၾကစဥ္ (Photo by Venus Ni Ni)

No comments:

Post a Comment