Thursday, January 19, 2012

၁၅-၃-၀၉။ အမ်ဳိးသားက်န္းမာေရးႏွင့္ပညာေရးေကာ္မတီသို႔ အစီရင္ခံစာ

Yamuna Clinic Mobile Health Team Report to NHEC
အမ်ဳိးသားက်န္းမာေရးႏွင့္ပညာေရးေကာ္မတီ နယ္လွည့္က်န္းမာေရးအဖြဲ႔စီမံကိန္း
နယ္လွည့္က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ (MHT) အစီရင္ခံစာ
ယမုန္နာေဆးခန္း၊

၁။ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖၚေသာေဒသ၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ နယူးေဒလီ၊ အေနာက္ပိုင္း။
(၁) ေက်းရြာအုပ္စု၊ ဧရိယာ၊ ဗီကပ္စ္ပူရီ၊ ဂ်နက္ပူရီ၊ အဆလာပူ၊ အူတမ္နဂါး၊ ဘင္ဒါပူ၊ စီတာပူ၊ ဂ်ီဗမ္းပတ္ခ္၊ ဟတ္ဆာလ္။
(၂) ျမိဳ႕နယ္၊ နယူးေဒလီ။
(၃) ခရိုင္/ေဒသ၊ ေဒလီ။

၂။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာေဒသေျမပံု။
ေနာက္ဆက္တြဲ (၁)တြင္ျဖည့္ရန္။

၃။ နယ္လွည့္က်န္းမာေရးအဖြဲ႔
တာဝန္ခံအမည္၊ ေဒၚေျမျမေအး၊ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းအမ်ဳိးအစား၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း၊
က်န္းမာေရးလုပ္သားအမည္၊ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းအမ်ဳိးအစား၊
1. Dr. Tint Swe, MBBS, doctor
2. Daw Thida Myint, Trained Nurse
3. Mr. Ro Kung, Community Health Worker
4. Ma Aye Thazin, First Aid Worker
5. Ms Cheery Phun Mawi, Under training
6. Ms Cing Kop Lun, Under training

၄။ ေဒသဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား၊
(က) ေက်းရြာအေရအတြက္ (၉)
အိမ္ေျခအေရအတြက္ (၇ဝဝ)
လူဦးေရစုစုေပါင္း (၂၃ဝဝ)

ေနာက္ဆက္တြဲ (၂-က)ဇယားတြင္ အျပည့္အစံုျဖည့္ရန္။
(ခ) အမ်ားစုေနထိုင္သည့္လူမ်ိဳး၊ ခ်င္း၊ ကူကီး၊ ကခ်င္၊ ရခိုင္၊ ဗမာ၊ နာဂ၊ ကျပား။

(ဂ) အမ်ားစုအသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းျပဳသည့္အလုပ္အကိုင္၊ ေန႔စား။ အလုပ္လက္မဲ့။

(ဃ) ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္လမ္းခရီးအေျခအေန(ေယဘုယ်သံုးသပ္ခ်က္)၊ စက္ဘီး၊ ဆိုက္ကား၊ သံုးဘီးကား၊ တက္စီ၊ မက္ထရို၊ စသည္သံုး၍သြားလာရသည္။ ေနရာတခုမွတခုသို႔ေဝးကြာသည္မွလြဲ၍ လမ္းပမ္းဆက္သြယ္ေရးေကာင္းသည္။

(င) ပညာေရးအေျခအေန၊ ကေလးငယ္မ်ား အမ်ားစုသည္ ေက်ာင္းေနႏိုင္ၾကျပီး၊ ၅ ပံုတပံုမွာ ေက်ာင္းမေနႏိုင္ၾက။ အထက္တန္း ေက်ာင္းသား အေရအတြက္ ၁ဝဝ ေအာက္။ တကၠသိုလ္-ေကာ္လိပ္ ေက်ာင္းသား ၁ဝဝ ခန္႔၊ ခရစ္ယန္ ဘာသာေရးေက်ာင္းသား၊ ၁ဝဝ ေက်ာ္။

၁။ ေက်ာင္းအေရအတြက္၊ အိႏၵိယေက်ာင္း ေျမာက္ျမားစြာရွိသည္။ အခ်ိန္ပိုင္းသင္ ျမန္မာေက်ာင္း ၅ ေအာက္ရွိသည္။
၂။ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားအေရအတြက္၊ ၃ဝဝ ပါတ္ဝန္းက်င္။
၃။ ဆရာ၊ဆရာမအေရအတြက္၊ အိႏၵိယလူမ်ိဳးဆရာ-ဆရာမ ေျမာက္ျမားစြာရွိသည္။ လုပ္အားေပး၊ အခ်ိန္ပိုင္း ျမန္မာဆရာ-ဆရာမ ၂ဝ ေအာက္ရွိမည္။

ေနာက္ဆက္တြဲ (၂-ခ)ဇယားတြင္အျပည့္အစံုျဖည့္ရန္
(စ) က်န္းမာေရးအေျခအေန

အျဖစ္မ်ားေသာေရာဂါမ်ား (အျဖစ္မ်ားမႈအစဥ္အတိုင္း)
၁။ အသက္ရွဴလမ္းကူးစက္ေရာဂါမ်ား။
၂။ အစာေျခလမ္းေရာဂါမ်ား။
၃။ ေသြးအားနည္းႏွင့္အာဟာရနည္းေရာဂါမ်ား။
၄။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ေရာဂါမ်ား။
၅။ လိင္မွတဆင့္ကူးစက္သည့္ေရာဂါမ်ား။

ေသဆံုးမႈမ်ားေစေသာေရာဂါမ်ား/ အေၾကာင္းအရာမ်ား (အျဖစ္မ်ားမႈအစဥ္အတိုင္း)
၁။ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ။
၂။ ဝမ္းေလ်ာေရာဂါ။
၃။ အဆုပ္ေရာဂါ။
၄။ ေသြးတိုး-ႏွလံုးေရာဂါမ်ား။
၅။ ေမြးဖြါးစဥ္ရရွိေသာေနာက္တြဲေရာဂါမ်ား။

က်န္းမာေရးအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာေဒသႏွင့္အနီးဆံုးေဆးခန္း(သို႔)ေဆးရံုအကြာအေဝးႏွင့္အခ်ိန္၊ အခ်ိဳ႔လူနာမ်ားသည္ မိနစ္ပိုင္းအတြင္း ေဆးခန္းသို႔ေရာက္ႏိုင္ျပီး၊ အခ်ိဳ႔လူနာမ်ားသည္ ၃ဝ မိနစ္မွ ၄၅ မိနစ္ၾကာ ဆိုက္ကား သို႔မဟုတ္ သံုးဘီးစီး၍ ေဆးခန္းသို႔လာရသည္။

(ဆ) နယ္ေျမတည္ၿငိမ္မႈ
၁။ တႏွစ္အတြင္းတိုက္ပြဲျဖစ္မႈအေရအတြက္၊ ေအးေဆးတည္ျငိမ္သည္။ တိုက္ပြဲမရွိ။ တခါတရံ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ရွိတတ္သည္။

၂။ တႏွစ္အတြင္းရြာေျပာင္းေရႊ႔ရသည့္အေရအတြက္၊ ဒုကၡသည္အေဟာင္းမ်ား တတိယႏိုင္ငံသို႔ထြက္ခြါေနသည္။ ဒုကၡသည္အသစ္မ်ား ဆက္လက္၍ ျမန္မာျပည္ထဲမွ ထြက္လာေနသည္။

(ဇ) အေျခခံစားနပ္ရိကၡာ ျပည္စံုလံုေလာက္မႈအေျခအေန၊ ဒုကၡသည္အမ်ားစုမွာ အေျခခံစားနပ္ရိကၡာ လံုေလာက္မႈမရွိ။
ဝယ္စားရန္ ဝင္ေငြနည္း၊ သို႔မဟုတ္ ဝင္ေငြလံုးဝမရွိ။ ေငြရွိလ်င္ ဘာမဆိုဝယ္၍ရႏိုင္သည္။

အေျခခံစားနပ္ရိကၡာ လံုေလာက္မႈ ရွိ၊ မရွိ၊ ဒုကၡသည္အမ်ားစုမွာ အေျခခံစားနပ္ရိကၡာ လံုေလာက္မႈမရွိ။
လံုေလာက္မႈမရွိသည့္ အခ်ိန္ကာလ ( ) ၃လေအာက္၊ ( ) ၃လ-၆လ၊ ( √ ) ၆လႏွင့္ အထက္။

မလံုေလာက္သည့္အေၾကာင္းရင္း၊ ဝင္ေငြနည္း၊ သို႔မဟုတ္ ဝင္ေငြလံုးဝမရွိ။

၅။ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိုင္ရာအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ား၊
(က) က်န္းမာေရးကာကြယ္ျမွင့္တင္မႈဆိုင္ရာလုပ္ေဆာင္ခ်က္
- သံေကာင္ေရာဂါကာကြယ္ႏွိမ္ႏွင္းေရးအစီအစဥ္
ျပဳလုပ္ခ်က္။ ။ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား(သို႔)ေက်းရြာလူထုတြင္ သံခ်ေပးျခင္းႏွင့္ တကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းမႈအစီအစဥ္။

သံခ်ေပးျခင္းႏွင့္ တကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းမႈအစီအစဥ္အား NHEC/WR မွေဆာင္ရြက္သည္အား ယမုန္နာေဆးခန္း တာဝန္ရွိသူမ်ားက ပူးေပါင္းလက္တြဲေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

(ေနာက္ဆက္တြဲဇယား (၃-က)တြင္အျပည့္အစံုျဖည့္ရန္။)

ေဆြးေႏြးခ်က္။ ။ သံေကာင္ေရာဂါကာကြယ္ႏွိမ္ႏွင္းေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးျခင္း။
သံေကာင္ေရာဂါကာကြယ္ႏွိမ္ႏွင္းေရးအတြက္ NHEC/WR မွေဆာင္ရြက္သည္အား ယမုန္နာေဆးခန္း တာဝန္ရွိသူမ်ားက ပူးေပါင္း လက္တြဲေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

(ခ) ကုသမႈဆိုင္ရာလုပ္ေဆာင္ခ်က္
လူနာအေရအတြက္ အသက္၅ႏွစ္ေအာက္ အသက္၅ႏွစ္အထက္ စုစုေပါင္း
၂ဝဝ၇-ဝ၈ တႏွစ္အတြင္း ၃၄၉ ၆၆၄၃ ၆၉၉၂

၆။ ေရွးဦးသူနာျပဳသင္တန္းႏွင့္ပါတ္သက္ေသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ား။
(က) သင္တန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ေသာ ေနရာေဒသမ်ား
(ခ ) အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ေသာ သင္တန္းအေရအတြက္
(ဂ ) သင္တန္းတက္ေရာက္ခဲ့ေသာ သင္တန္းသူသင္တန္းသားစာရင္းကုိ က်ား၊မ အေရအတြက္ႏွင့္ေဖာ္ျပရန္။
ေနာက္ဆက္တြဲ (၄/ဂ)တြင္ျဖည့္ရန္။

၇။ လူထုပါဝင္မႈ
(က) လူထု(ေက်းရြာအာဏာပိုင္၊ လူငယ္၊ ဆရာ၊ဆရာမ၊ ဘာသာေရးအဖြဲ႔၊ ရြာသားမ်ား)မွ သင့္အလုပ္တြင္ မည့္ကဲ့သို႔ ကူညီမႈျပဳပံု
ေနာက္ဆက္တြဲ (၅-က)တြင္ အျပည့္အစံုေဖာ္ျပရန္။

(ခ) လူထု(ေက်းရြာအာဏာပိုင္၊ လူငယ္၊ ဆရာ၊ဆရာမ၊ ဘာသာေရးအဖြဲ႔၊ ရြာသားမ်ား)မွ ဤစီမံခ်က္ လုပ္ငန္းအေပၚ သံုးသပ္အၾကံျပဳခ်က္
ေနာက္ဆက္တြဲ (၅-ခ)တြင္ အျပည့္အစံုေဖာ္ျပရန္။

၈။ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ေတြ႔ႀကံဳရေသာအခက္အခဲမ်ား၊ မွတ္ခ်က္ႏွင့္အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
ဥပမာ - ေဆးဝါးႏွင့္ေဆးဘက္ဆိုင္ရာပစၥည္းမ်ား
- က်န္းမာေရးလုပ္သားအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာအေထာက္အပံ့မ်ား
- ကုသမႈဆိုင္ရာအခက္အခဲမ်ား
- ေဒသဆိုင္ရာလူထုပူးေပါင္းပါဝင္မႈ
- အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ား
(ေနာက္ဆက္တြဲ(၆-က)၊ (၆- ခ)တြင္အျပည့္အစံုေဖာ္ျပရန္။)

၉။ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံုမ်ား
- က်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ားခရီးသြားလာသည့္ပံု ၊ က်န္းမာေရးကာကြယ္ကုသမႈလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားပံု၊ ေရွးဦးသူနာျပဳသင္တန္းမ်ားပုံ
- လူထုပါဝင္မႈပံု
- ေက်းရြာလူထုေန႔စဥ္ဘဝမ်ားပံု
- သင္တန္းပုံ
(ေနာက္ဆက္တြဲ(၇)အျဖစ္ေဖာ္ျပရန္။)

အစီရင္ခံတင္ျပသူ

လက္မွတ္ ---------------
အမည္ ေဒၚျမျမေအး
တာဝန္ တာဝန္ခံ
ေန႔စြဲ ၁-၃-ဝ၉

ေနာက္ဆက္တြဲ(၂-က)

လူဦးေရစာရင္း
ေက်းရြာအမည္ အိမ္ေျခ ၅ ႏွစ္ေအာက္ ၅ ႏွစ္အထက္
ေပါင္း
က်ား မ ေပါင္း ၅-၁၄ ႏွစ္ ၁၄-၄၅ ႏွစ္ ၄၅ အထက္ စုစုေပါင္း
က်ား မ က်ား မ က်ား မ က်ား မ
ဗီကပ္စ္ပူရီ ႏွင့္ ဂ်နက္ပူရီ။ ၇ဝဝ ျမန္မာ သီးသန္႔ ၁၇၅ ၂ဝဝ ၃၇၅ ၁၇၅ ၁၇၅ ၈၂၅ ၈၅ဝ ၅ဝ ၅ဝ ၁၁၂၅ ၁၁၇၅ ၂၃ဝဝ
စုစုေပါင္း ၁၇၅ ၂ဝဝ ၃၇၅ ၁၇၅ ၁၇၅ ၈၂၅ ၈၅ဝ ၅ဝ ၅ဝ ၁၁၂၅ ၁၁၇၅ ၂၃ဝဝ

ေနာက္ဆက္တြဲ (၂-ခ)ဇယား
မိမိအေကာင္အထည္ေဖၚရာ ဧရိယာအတြင္းရွိ ေက်ာင္းမ်ားစာရင္း
ေက်ာင္းအမည္ ဆရာ၊ မ ဦးေရ ေက်ာင္းသားဦးေရ စုစုေပါင္း
မူလတန္း အလယ္တန္း အထက္တန္း
Prospect Burma ၄ ၇ဝ ၇ဝ
Don Bosco school ၃
အျခားေက်ာင္း ၂
စုစုေပါင္း ၉ ၇ဝ + ၇ဝ +

ေနာက္ဆက္တြဲ (၃-က)
စီမံခ်က္။ ။ သံေကာင္ေရာဂါကာကြယ္ႏွိမ္ႏွင္းေရးအစီအစဥ္
ရက္စြဲ စာသင္ေက်ာင္း၊ ေက်းရြာ အမည္ လုပ္ေဆာင္မႈ ေက်ာင္းသား၊ လူဦးေရ အသံုးျပဳသည့္ ပစၥည္းမ်ား မွတ္ခ်က္
ေဟာေျပာျခင္း လက္ေတြ႔
ေဆးကုျခင္း ေဆြးေႏြးျခင္း

ေနာက္ဆက္တြဲ (၄-က)
လစဥ္လူနာမွတ္တမ္း
ေရာဂါ ေမ ဇြန္ ဇူလုိင္ ၾသဂုတ္ စက္တင္ဘာ ေအာက္တုိဘာ
<၅ႏွစ္ >၅ ႏွစ္ <၅ႏွစ္ >၅ ႏွစ္ <၅ႏွစ္ >၅ ႏွစ္ <၅ႏွစ္ >၅ ႏွစ္ <၅ႏွစ္ >၅ ႏွစ္ <၅ႏွစ္ >၅ ႏွစ္
ငွက္ဖ်ား ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ၁ ဝ ၂ ဝ ၂ ဝ ၃
အသက္ရွဴလမ္း ေၾကာင္းဆိုင္ရာေရာဂါ (အထက္) ၁၂ ၉ ၁၅ ၁၂ ၂ဝ ၁၄ ၂၂ ၁၆ ၂၆ ၁ဝ ၂၈ ၁၈
အသက္ရွဴ လမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာေရာဂါ (ေအာက္) သာမန္ ၁ဝ ၈ ၁၂ ၁ဝ ၁၄ ၈ ၁၈ ၁၁ ၂၂ ၁၅ ၂၅ ၁၆
ဆိုးဝါး ၂ ၁ ၄ - ၁ ၂ ၁ ၅ ၂ ၆ ၄ ၄
ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလ်ာ ၂ဝ ၁၉ ၂၂ ၁၂ ၂၄ ၁ဝ ၂၆ ၁၅ ၂၅ ၁၈ ၂၈ ၁၅
ဝမ္းကိုက္ ၂ ၁ ၄ ၂ ၅ ၃ ၄ ၂ ၅ ၃ ၆ ၃
သံေကာင္ေရာဂါ ၄ - ၅ ၁ ၇ ၃ ၆ ၃ ၇ ၄ ၅ ၁
အာဟာရခ်ဳိ႔တဲ့မႈ ၂ဝ ၅ ၂၂ ၇ ၂၅ ၁၈ ၂၂ ၁ဝ ၂၆ ၁၉ ၂၈ ၂ဝ
အေရျပားဆိုင္ရာ ေရာဂါ ၁ဝ ၁၄ ၁၂ ၁၅ ၁၉ ၂၂ ၁၃ ၂၄ ၁၉ ၂ဝ ၁၈ ၂၄
အျခားေရာဂါမ်ား
ဝက္သက္ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ
ဦးေႏွာက္ေျမွးေရာင္ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ
တီဘီ (သံသယ) ဝ ၂ - ၂ - ၃ - ၂ - ၄ - ၂
AIDS (သံသယ) ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ၅
ေသြးအားနည္း - ၁ဝ - ၁၆ - ၂ဝ ၂ ၂၂ ၂ ၂၂ ၂ ၂၂
အျခား ၂၁၇ ၂၁ဝ ၂၂၈ ၂ဝ၉ ၂၄၂ ၂၃၇ ၂၁၁ ၂၅၁ ၂၂၄ ၂၃၉ ၂၄၈ ၂၃၅
ထိခိုက္မႈမ်ား
ေသနတ္ဒဏ္ရာ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ
မိုင္း ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ
အျခား ၄ ၈ ၅ ၉ ၃ ၁ဝ ၄ ၈ ၃ ၆ ၄ ၁၁
စုစုေပါင္း ၄၃၈ ၄၂၈ ၄၆၁ ၄၉၃ ၇ ၈၄ ၄၂၆ ၅၁ဝ ၄၅၁ ၄၈၄ ၅ဝဝ ၄၈၆

လစဥ္လူနာမွတ္တမ္း
ေရာဂါ ႏုိဝင္ဘာ ဒီဇင္ဘာ ဇန္နဝါရီ ေဖေဖာ္ဝါရီ မတ္ ဧၿပီ
<၅ႏွစ္ >၅ ႏွစ္ <၅ႏွစ္ >၅ ႏွစ္ <၅ႏွစ္ >၅ ႏွစ္ <၅ႏွစ္ >၅ ႏွစ္ <၅ႏွစ္ >၅ ႏွစ္ <၅ႏွစ္ >၅ ႏွစ္
ငွက္ဖ်ား ဝ ၂ ဝ ၅ ဝ ၆ ဝ ၆ ဝ ၅ ဝ ၃
အသက္ရွဴလမ္း ေၾကာင္းဆိုင္ရာေရာဂါ (အထက္) ၂၅ ၁၂ ၂၂ ၈ ၃၂ ၁၆ ၃၄ ၂၆ ၂၆ ၁ဝ ၂၆ ၁၅
အသက္ရွဴ လမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာေရာဂါ (ေအာက္) သာမန္ ၂ဝ ၁၄ ၂၂ ၃ဝ ၂၄ ၁၈ ၂၈ ၂၁ ၂၈ ၂၅ ၂၃ ၁၄
ဆိုးဝါး ၂ ၃ ၆ ၃ ၅ ၄ ၄ ၈ ၃ ၅ ၅ ၈
ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလ်ာ ၂၂ ၂၉ ၂၆ ၁၉ ၂၃ ၁၆ ၂၉ ၁၈ ၂၄ ၁၈ ၃ဝ ၂၅
ဝမ္းကိုက္ ၃ ၄ ၅ ၆ ၆ ၁ဝ ၈ ၁၂ ၁၅ ၁၃ ၁၆ ၁၃
သံေကာင္ေရာဂါ ၄ - ၅ ၁ ၇ ၃ ၆ ၃ ၇ ၄ ၅ ၁
အာဟာရခ်ဳိ႔တဲ့မႈ ၂၁ ၇ ၂၄ ၉ ၂၃ ၁၈ ၂၄ ၁၇ ၂၉ ၁၉ ၃၁ ၂၄
အေရျပားဆိုင္ရာ ေရာဂါ ၁၂ ၁၅ ၁၄ ၁၆ ၂၂ ၂၄ ၁၄ ၂၂ ၁၈ ၂ဝ ၁၈ ၂၆
အျခားေရာဂါမ်ား
ဝက္သက္ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ
ဦးေႏွာက္ေျမွးေရာင္ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ
တီဘီ (သံသယ) ဝ ၂ ဝ ၁ ဝ ၃ ဝ ၃ ဝ ၂ ဝ ၃
AIDS (သံသယ) ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ
ေသြးအားနည္း ၂ ၂ဝ ၃ ၂၂ ၄ ၂၄ ၃ ၂၅ ၃ ၂၆ ၃ ၂၈
အျခား ၂၂၇ ၂၂ဝ ၂၄၈ ၂၃၉ ၂၇၂ ၂၇၇ ၂၇၁ ၃ဝ၁ ၂၇၄ ၂၈၉ ၂၇၈ ၃၁၅
ထိခိုက္မႈမ်ား
ေသနတ္ဒဏ္ရာ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ
မိုင္း ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ
အျခား ၄ ၈ ၅ ၉ ၃ ၁ဝ ၄ ၈ ၃ ၆ ၄ ၁၁
စုစုေပါင္း ၄၅၈ ၄၄၈ ၅ဝ၁ ၄၈၇ ၅၄၇ ၅၆၄ ၅၄၆ ၆၁ဝ ၅၅၁ ၅၈၄ ၅၆ဝ ၆၄ဝ

ေနာက္ဆက္တြဲ (၄-ခ) ေရာက္ရွိသည့္အခ်ိန္၌ရွိသည့္လူဦးေရ
ေက်းရြာအမည္ ေရာက္ရွိသည့္
ေန႔စြဲ ထြက္ခါြသည့္
ေန႔စြဲ လူဦးေရ စုစုေပါင္း
အမ်ဳိးသား အမ်ဳိးသမီး

ေနာက္ဆက္တြဲ (၄-ဂ) ေရွးဦးသူနာျပဳသင္တန္းႏွင့္ပါတ္သက္ေသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ား
နံပါတ္ သင္တန္းေကာင္အထည္ေဖာ္ရာေဒသ
ေဒလီ၊ ဗီကပ္စ္ပူရီ၊ သင္တန္း
အေရအတြက္ တက္ေရာက္သူ (က်ား) တက္ေရာက္သူ (မ) စုစုေပါင္း တက္ေရာက္သူ
၁ (၁-၁ဝဝ၇) ၂၅-၇-ဝ၇ မွ ၃ဝ-၇-ဝ၇ ၁ ဝ ၁ဝ ၁ဝ
၂ (၂-၁ဝဝ၇) ၂ဝ-၈-ဝ၇ မွ ၂၇-၈-ဝ၇ ၁ ၃ ၈ ၁၁
၃ (၃-၁ဝဝ၇) ၁၉-၁၂-ဝ၇ မွ ၂၄-၁၂-ဝ၇ ၁ ၅ ၆ ၁၁

ေနာက္ဆက္တြဲ (၅-က) လူထု(ေက်းရြာအာဏာပိုင္၊ လူငယ္၊ ဆရာ၊ဆရာမ၊ ဘာသာေရးအဖြဲ႔၊ ရြာသားမ်ား)မွ သင့္အလုပ္တြင္ မည့္ကဲ့သို႔ကူညီမႈျပဳပံု

ေဒလီရွိ ျမန္မာဒုကၡသည္ လံုးလံုးလ်ားလ်ား အမ်ားစုသည္ ခ်င္ျပည္နယ္မွျဖစ္ၾကသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ပင္ဂိုကပင္ ဆင္းရဲၾကျပီး၊ အလုပ္အကိုင္မရရွိျခင္း၊ ရသည့္အလုပ္မွလည္း ဝင္ေငြနည္းျခင္း၊ မိသားစုမ်ားလည္း ျဖစ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အျပင္ေဆးခန္းမဆိုထားႏွင့္ အစိုးရေဆးရံုမ်ားသို႔သြားရန္ပင္ လြန္စြာခက္ခဲၾကေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယမုန္နာေဆးခန္းကို မ်ားစြာ အားကိုး အားထားျပဳၾကရသည္။

ေစတနာႏွင့္ ပညာအေျခခံရွိျပီး၊ အခ်ိန္ေပးႏိုင္သူမ်ားက ေဆးခန္းသို႔ အခမဲ့ လာေရာက္ကူညီၾကသည္။ ဒုကၡသည္ ေကာ္မတီ အသီးသီးကလည္း (ယူအင္အိတ္ခ်္စီအာ)ႏွင့္ အျခား(အင္ဂ်ီအို)မ်ား ထံလည္း ကူညီတင္ျပေပးၾကသည္။ ေဆးခန္း၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို လည္း နာလည္မွဳေပးၾကသည္။

ေနာက္ဆက္တြဲ (၅-ခ) လူထု(ေက်းရြာအာဏာပိုင္၊ လူငယ္၊ ဆရာ၊ဆရာမ၊ ဘာသာေရးအဖြဲ႔၊ ရြာသားမ်ား)မွ ဤစီမံခ်က္ လုပ္ငန္းအေပၚ သံုးသပ္အၾကံျပဳခ်က္
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ေနာက္ဆက္တြဲ (၆-က) လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖၚရာတြင္ ေတြ႔ႀကံဳရေသာအခက္အခဲမ်ား
ေဒလီတြင္ေနထိုင္ၾကရေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအားလံုးသည္ မိမိစားဝတ္ေနေရးအတြက္ ေန႔စဥ္ ရံုးကန္ေနၾကရသူမ်ားျဖစ္ရာ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ဘာသာေရး အစရွိသည့္ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ အခ်ိန္နည္းပါးၾကသည္။ မိမိတို႔၏ အဆိုပါ လူမႈေရးကိစၥ ရပ္တိုင္းအတြက္ ရံပံုေငြဆိုသည္မွာလည္း ရွားပါးၾကသည္။ က်န္းမာေရးအတြက္ ကုန္က်ႏိုင္ရန္ပင္ မတတ္ႏိုင္ၾကပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ မည္သည့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ိဳးကိုျဖစ္ေစ အားကိုးအားထားျပဳၾကရေပသည္။ သို႔ရာတြင္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးသည့္ေနရာဌာနသို႔ပင္သြားေရာက္ရန္ လမ္းစရိတ္ပင္ခက္ခဲသူ အမ်ားအျပား ရွိေနသည္။ ကုိယ္တိုင္ ေဆးဝယ္ရန္၊ ဓါတ္ခြဲစစ္ေဆးရန္၊ ေဆးရံုတက္ရန္၊ စသည့္ကုန္က်စရိတ္ ဆိုသည္ကို မတတ္ႏိုင္ၾကေခ်။

ထို႔ျပင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစံုရွိေနျခင္းေၾကာင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူမ်ားႏွင့္ ဘာသာစကား အခက္အခဲရွိသည္။

အမ်ိဳးသားပညာေရးႏွင့္က်န္းမာေရးေကာ္မတီမွ အခမဲ့ေဆးဝါးေထာက္ပံ့ျခင္းသည္မ်ားစြာ အေထာက္အကူ ရေပသည္။ သို႔ရာတြင္ တစတစမ်ားလာသည့္ လူနာဦးေရ၊ ျပဳစုေစာင္ေရွာက္ေပးရသည့္ က်န္းမာေရးနယ္ပယ္ မ်ားလာသည္ျဖစ္ျခင္း ေၾကာင့္ ႏွစ္ဝက္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေဆးဝါးမေလာက္ငျခင္းျဖစ္ရသည္။

ယမုန္နာေဆးခန္းသည္ အျခား (အင္ဂ်ီအို)အေထာက္အပံ့မယ္မယ္ရရ မရွိပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဆးခန္းအကူ ဆရာ-ဆရာမမ်ားအား လမ္းစရိတ္ပင္လ်င္ မေထာက္ပံ့ႏိုင္သျဖင့္ ေစတနာသက္သက္ျဖင့္ လာေရာက္ ကူညီႏိုင္သူမ်ားအား အထူး ေက်းဇူးတင္သင့္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၄င္းတို႔အတြက္ အနည္းဆံုး လမ္းစရိတ္ႏွင့္ ဝတ္စံုစရိတ္လိုအပ္ပါသည္။
သို႔ရာတြင္ သင္ၾကားတတ္ေျမာက္ျပီးသူမ်ားအေနႏွင့္ အလြဲမေသြ တတိယႏိုင္ငံမ်ားသို႔ အေျခခ် ေနထိုင္ရန္ ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ သင္တန္းမ်ားေပး၍ လူသစ္မ်ားထပ္မံ-ဆက္လက္ေမြးထုတ္ေနရပါသည္။ လူထုအက်ိဳးျပဳႏိုင္ျခင္းအျပင္ တတ္ေျမာက္ လုပ္အားေပးထားသူမ်ားအဖို႔ ေရာက္ရာႏိုင္ငံ၊ ေနရာ၊ ဌာနမ်ားတြင္ ဆက္လက္ အသက္ေမြးရန္ကိုပါ အေထာက္အကူျပဳေပသည္။ အဆိုပါသင္တန္းမ်ိဳးသည္ လြန္စြာ အက်ိဳး ျဖစ္ေစေသာ္လည္း သင္တန္းအတြက္ ေထာက္ပံမည့္ (အင္ဂ်ီအို) ယေန႔အထိ မရွိေသးေခ်။

ေဆးခန္းအတြက္ အခန္းေနရာငွားခ မလံုေလာက္သျဖင့္ တခန္းစာသာ ငွားႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ ေမြးလူနာ၊ ခြဲစိတ္လူနာ၊ တခါတရံ အတြင္းလူနာကဲ့သို႔ ေဆးခန္းတြင္ထား၍ ကုသေပးရန္အတြက္ ေနရာမရွိပါ။

ေဆးခန္းအား အစိုးရျမဴနီစပယ္ရံုး၌ မွတ္ပံုတင္ရန္အတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ေနရာ အခင္းအက်င္း လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ မွတ္ပံုတင္ရန္ခက္ေနပါသည္။ အကယ္၍ မွတ္ပံုတင္ျပီးပါက ေဆးခန္းတြင္ ေမြးဖြါးသည့္ ကေလးမ်ားအား ေမြးစာရင္း ျပဳလုပ္ရန္ ပိုမိုလြယ္ကူေစႏိုင္ပါသည္။

ေဆးခန္းသို႔လာေရာက္ကုသသည့္လူနာအမ်ားစုမွာ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ကေလးမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ေမြးလူနာဦးေရ လြန္စြာ မ်ားလာသည္။ သို႔ရာတြင္ ေမြးျပီးျပီးခ်င္းထိုးေပးရမည့္ ကာကြယ္ေဆးအတြက္ ရံုပံုေငြမရွိပါ။ မိခင္ေလာင္းမ်ားအတြက္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အားေဆးကို ၅ ရက္ တပါတ္စာထက္ပိုမေပးႏိုင္ပါ။

ေနာက္ဆက္တြဲ (၆-ခ) က်န္းမာေရးလုပ္သား၏ မွတ္ခ်က္ႏွင့္အၾကံျပဳခ်က္

No comments:

Post a Comment