Friday, January 20, 2012

12-6-2011 Baby # 188 was born at 12:03 PM

12-6-2011 Baby # 188 was born at 12:03 PM ၁၂-၆-၂ဝ၁၁ Ka Choung Nang ႏွင့္ Ah Ken Thang Gu တို႔မွာ ေဆးခန္း၏ ၁၈၈ ေယာက္ေျမာက္ ကေလး ေန႔ ၁၂ နာရီ ၃ မိနစ္က ေမြးဖြါးသည္။

No comments:

Post a Comment